Privacy Verklaring

Van Juwelier en Edelmetaalhandel Elja

Privacy statement Juwelier Elja V.O.F.

 

In dit reglement wordt verstaan onder:

 

Autoriteit: de toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 51 AVG en artikel 6 UAVG: de Autoriteit Persoonsgegevens;

 

Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Bijzonder persoonsgegeven: een persoonsgegeven betreffende de gezondheid, godsdienst, ras, politieke voorkeur, het strafrechtelijk verleden of het seksuele leven van een natuurlijke persoon.

 

Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige ander vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

 

Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;

Verwerkingsverantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van dit reglement is Juwelier Elja V.O.F.;

 

Verwerker: degene die op basis van een overeenkomst ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen;

 

Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

Derde: ieder niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker; of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

 

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

 

Juwelier Elja V.O.F.| Wolfsbergenweg 50 | 7822AW Emmen

Telefoon: 0591 644 686| E-mail: info@juwelierelja.nl | www.juwelierelja.nl

 

Privacy

 

Juwelier Elja V.O.F. respecteert de privacy van al haar relaties en alle websitebezoekers. Juwelier Elja V.O.F. zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die aan haar worden verschaft, vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede in overeenstemming met andere toepasselijke wet- en regelgeving. Op deze website kun je dit privacy statement te allen tijde raadplegen.

 

Verwerking van de persoonsgegevens

 

Juwelier Elja V.O.F. kan persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 

 • Om onze diensten aan te bieden en de opdracht(en) uit te voeren die jij aan ons hebt verstrekt;
 • Om contact met je op te nemen;
 • Om facturen in rekening te brengen;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Om je te informeren over nieuwe producten en/of aanbiedingen die in relatie staan met eerder door jou gekochte producten en/of afgenomen diensten;
 • Als jij je inschrijft voor nieuwsbrieven, gebruiken wij jouw gegevens om de nieuwsbrieven te sturen;
 • Als je bij ons solliciteert, gebruiken wij jouw gegevens om je sollicitatie te beoordelen en om contact met je op te nemen;
 • Ter uitvoering van een marktonderzoek al dan niet op basis van verkregen informatie via Google Analytics.

 

Categorieën personen

 

Van de volgende categorieën personen kunnen persoonsgegevens worden verwerkt:

 

 • Individuele personen
 • Groepen personen
 • Overige betrokkenen
 • Soorten persoonsgegevens

 

De volgende persoonsgegevens kunnen door Juwelier Elja V.O.F. worden verwerkt:

 

 • Naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
 • IP-adres, locatiegegevens, browser-fingerprint, gegevens over je activiteiten op onze website, alsmede je banknummer;
 • Een administratienummer;
 • Gegevens met het oog op het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • Andere gegevens, dan hierboven omschreven, waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is in verband met de toepassing van andere wetgeving dan de AVG.

 

Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben slechts toegang tot de persoonsgegevens degenen die belast zijn met het beheer van het klantenbestand en/of degenen die in verband staan met de verwerking van persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken, waaronder werknemers en verwerkers van Juwelier Elja V.O.F.

 

Juwelier Elja V.O.F. maakt gebruik van de volgende online tools:

 

Google Analytics

 

Deze online tools worden onder meer gebruikt om het surfgedrag van websitebezoekers te kunnen analyseren en om websitestatistieken te kunnen verzamelen.

Beveiliging van persoonsgegevens

 

Juwelier Elja V.O.F. treft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn erop gericht een passend beschermingsniveau te bereiken, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

 

Bewaartermijn

 

Juwelier Elja V.O.F. bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Rechten betrokkenen

 

Je hebt als betrokkene het recht om de persoonsgegevens, die je aan Juwelier Elja V.O.F. hebt verstrekt, in een gestructureerde gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere organisatie over te (laten) dragen.

 

Als de grondslag van de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub a of artikel 9 lid 2 sub a AVG, dan heb je als betrokkene te allen tijde het recht die toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

Elke betrokkene heeft recht op inzage van zijn bestand. Na ontvangst van een inzageverzoek deelt Juwelier Elja V.O.F. je binnen vier weken schriftelijk mede of uw betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Indien de betrokkene onjuistheden in zijn bestand constateert, dan kan hij een verzoek doen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming. Dit verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Juwelier Elja V.O.F. bericht je binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre zij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.

 

Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking noodzakelijk is voor het gerechtvaardigde belang van Juwelier Elja V.O.F., dan staat de betrokkene de mogelijkheid tot zijn beschikking om te allen tijde verzet aan te tekenen.

 

Juwelier Elja V.O.F. beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien dit het geval is dan beëindigt Juwelier Elja V.O.F. de verwerking.

Klachten

 

De betrokkene die van mening is dat de bepalingen uit dit reglement niet op aanvaardbare wijze zijn nageleefd, kan zich wenden tot Juwelier Elja V.O.F. via info@juwelierelja.nl. Partijen zullen zich vervolgens inzetten om gezamenlijk tot een oplossing te komen. De betrokkene heeft evenwel het recht om zich te wenden tot de Autoriteit of de bevoegde rechtbank.

 

Wijzigingen in Privacy Statement

 

Juwelier Elja V.O.F. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

 

Juwelier Elja V.O.F. | 27-11-2021

Contactformulier

Wij zullen binnen vierentwintig uur contact met u opnemen wanneer u het contactformulier invult.

Contactgegevens

Juwelier Elja V.O.F.
Wolfsbergenweg 50
7822 AW Emmen
T: 0591 644686
M: 06 23149109
M: 06 22778831

Copyright 2022 - Juwelier Elja V.O.F. | Powered by Clicksa.nl Reclamebureau